Προς την αξιότιμον Ελληνικήν Κοινότητα του χωρίου Κουκουλίου Ζαγορίου
της Επαρχίας Ιωαννίνων.

Αγαπητοί μου αδελφοί συμπατριώται εις Κουκούλιον.

Σας κάμνω γνωστόν, ότι κατέθεσα εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος διαρκώς Φράγκα Χρυσά πέντε χιλιάδες (αριθ. 5.000) και ετέρας δέκα εξ χιλιάδας εξακοσίας εξήκοντα εξ και εβδομήκοντα εκατοστά (αριθ. 16.666,70%) κατά το εσώκλειστον αντίγραφον της υπ αριθ.23639 ομολογίας, η δε εκ φράγκων χρυσών πέντε χιλιάδων (αριθ. 5.000) φέρει αριθ.21829.

Αι δύο αύται ομολογίαι ευρίσκονται κατατεθειμέναι εν τη αυτή τραπέζη προς ασφάλειαν εν τοις χρηματοκιβωτίοις και εκεί εγκρίνω εγώ να μένωσιν. Οθεν τους τόκους θα τους λαμβάνω εγώ εν όσω ζώ, μετά δε τον θάνατόν μου θα τους λαμβάνει αιωνίως η ρηθείσα Κοινότης Κουκουλίου, η γενέθλιος πατρίς μου και θα τους χρησιμοποιή ως διαλαμβάνει η διαθήκη μου, δίδουσα και εις τους ιερείς (εάν υπάρχωσι δύο) ετησίως ανά εν εικοσόφραγκον, ίνα μνημονεύωσιν αιωνίως τα ονόματά μας.

Δύναται έτι η ρηθείσα Κοινότης να χρησιμοποιήση τους τόκους η μέρος αυτών, αν παρουσιασθή επείγουσα ανάγκη.

Παρακαλώ δε όλους υμάς, ίνα με συγχωρέσητε εις ο,τι σας ελύπησα η επίκρανα, συγχωρώ δε και εγώ όλους υμάς.

Το δε άρθρον εκείνο της διαθήκης μου διαλαμβάνει ως εξής: Εκ των ετησίων τόκων μέρος να μοιράζεται εις τους πτωχούς, μέρος εις μισθοδοσίαν του δευτέρου ιερέως, μέρος προς επισκευήν της οικίας της οικογενείας Πλακίδα και της γεφύρας αυτής (αύται δεν θα επιδιορθώνονται ετησίως) και μέρος προς επιδιορθωμήν των οδών του χωρίου και να τελείται ετησίως μία θεία λειτουργία του «Αγίου Θεοδώρου του Τύρωνος» το Σάββατο η την Κυριακήν της Ορθοδοξίας.

Εν Ιωαννίνοις τη 25 Αυγούστου 1905 πέντε
Ευγένιος Ανδρέου Πλακίδας

Υ.Γ. Καλόν είναι να αντιγραφή εις το βιβλίον της Ιεράς Εκκλησίας η εις τον κώδικα.

Ο ίδιος