Αρθρο 1ον.
Ιδρύεται Σωματείον με την επωνυμίαν «Αδελφότης Κουκουλιωτών, Ευγένιος Πλακίδας» Κουκουλιωτών αμφοτέρων των φύλων της Κοινότητος Κουκουλίου -Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων. Έδρα της Αδελφότητος είναι το χωρίον Κουκούλιον.

Άρθρο 2ον.
Σκοπός της Αδελφότητος είναι:
1. Η συνένωσις των μελών αυτής εις αυτόνομον κοινωνικήν δύναμιν για συλλογικήν ενάσκησιν των συνταγματικών αυτής δικαιωμάτων και ιδία: α) του αναφέρεσθαι προς τας Αρχάς, β) του συνέρχεσθαι και γ) του συνεταιρίζεσθαι.
2. Η ανάπτυξις δεσμών, αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Αδελφότητος, η προστασία η υποστήριξις και αλληλοβοήθεια αυτών, η ηθική, πνευματική, μορφωτική και πολιτιστική εξύψωσις των κατοίκων Κουκουλίου και εν γένει η προαγωγή και εξυπηρέτησις της Κοινότητος του χωρίου, μακράν πάσης πολιτικής αναμίξεως και εντός των πλαισίων των Χριστιανικών και Εθνικών παραδόσεων.
3. Η προαγωγή και πρόοδος του χωρίου από απόψεως γεωργοκτηνοτροφικής, μορφωτικής και κοινονικοπολιτιστικής.
4. Η προβολή των αναγκών και των ελλείψεων του χωρίου αλλά και η επιδίωξις λύσεως αι εξυπηρετήσεως δια της εξευρέσεως πόρων.
5. Ιδιαιτέρα φροντίς και οικονομική ενίσχυσις δια τον εξωραϊσμό της Κοινότητος δια της εκτελέσεως κοινωφελών έργων, ητοι : πλατειών, δρόμων, γεφυρών, ναών,, γυμναστηρίων, Ηρώων,, δεντροφυτεύσεων κλπ.
6. Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν τουριστικής κινήσεως του χωρίου και δια την περιστολήν του ρεύματος της αστυφιλίας και ξενομανίας.
7. Η ίδρυσις και ο πλουτισμός της βιβλιοθήκης.
8. Η διοργάνωσις πικοίλων εορταστικών εκδηλώσεων εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου, ητοι: τελεταί, πανηγύρεις, παραστάσεις- αθλητισμός, εκδρομαί, διαλέξεις, προς ενίσχυσιν της σωματικής, πνευματικής και Ελληνοχριστιανικής αγωγής των μελών και γενικώτερον της κοινωνίας του χωρίου.
9. Η υλική υποστήριξις και η ηθική ενίσχυσις κοινοτικών, εκκλησιαστι-κών και σχολικών αρχών της απόρου Κοινότητος Κουκουλίου προς επιτυχίαν του έργου αυτων.
10. Η υλική υποστήριξις εκ του το ταμείου της Αδελφότητος αναξιοπα-θούντων και δυσπραγούντων μελών της Αδελφότητος και η παροχή ηθικής ενισχύσεως και η συμπαράστασις εις εκτάκτους περιστάσεις και ανάγκας.
11. Η ίδρυσις και λειτουργία Πνευματικού Κέντρου στο Κουκούλι.

Αρθρο 6ον.
β. Η ετήσια συνδρομή των μελών της Αδελφότητος οριζομένη εις 5 Eυρώ καταβαλλομένη εφ απαξ. Δύναται δι αποφάσεως της ετήσιας Γεν. Συνελεύσεως να μεταβληθή το ποσόν τούτο της ετησίας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών αυξανόμενον η ελαττούμενον αναλόγως των αναγκών της Αδελφότητος και της διαθέσεως των μελών.

Αρθρο 9ον.
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές αποτελούμενο από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, ταμία και τρία (3) μέλη. Οι υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα, του Ταμία και των δύο (2) μελών θα προέρχονται από τους διαμένοντας στην έδρα της Αδελφότητος και εις την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, οι δε υποψήφιοι για την θέση του Αντιπροέδρου και του ετέρου μέλους θα προέρχονται από τους διαμένοντας διαμένουν στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας.
β. Το Δ.Σ. εκλέγεται κατά την Γεν. Συνέλευση του μήνα Αυγούστου εκ των μελών της Αδελφότητος αμφοτέρων των φύλων με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους εις δύο φάσεις. Εις την πρώτη φάση εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και τα δύο (2) μέλη, εις δε την δευτέρα φάση ο Αντιπρόεδρος και το έτερον μέλος.

Αρθρο 16ον.
γ. Τακτική Γ.Σ. συγκαλλείται απαξ του ετους και κατα μήνα Αύγουστον και κατά το πρώτο δεκαήμερο, καθ ην λογοδοτεί το Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχειρήσεως, εγκρίνεται ο απολογισμός, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και λαμβάνεται οριστική απόφασις επί πάντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και επί των κατ αυτήν υποβαλλομένων προτάσεων των μελών της.

Αρθρο 24ον.
Ως ετήσια εορτή της Αδελφότητος ορίζεται η ημέρα της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου, με Θείαν λειτουργίαν και αρτοκλασίαν εις τον Ιερόν Ναόν «Κοίμησης της Θεοτόκου» και με λοιπάς εορταστικάς εκδηλώσεις, περί ων το Δ.Σ. αναλόγως, αποφασίζει.

Αρθρο 28ον.
Το παρόν καταστατικό αναγνωσθέν και συζητηθέν εν συνόλω και κατ άρθρο εν Κουκουλίω σήμερον την 16ην του μηνός Αυγούστου του ετους 1976 ημέραν Δευτέραν και ωραν 18.00 και εν τω Κοινοτικώ γραφείω κατά την επί τούτω συνεδρίασιν εν Γενική Συνελεύσει των 22 κατωτέρω αναγραφομένων μελών ως ιδρυτών της Αδελφότητος ταύτης, εψηφίσθη παρά πάντων, επεκυρώθη και υπογράφεται ως επεται, εξουσιοδοτημένων, των κ.κ. 1) Κων/νον Λαζαρίδη, 2) Δημητρίου Μιχ. Τάγκα, 3) Παναγιώτη Χρ. Γόγολου, 4) Μιχαήλ Χρ. Τάγκα και 5) Γρηγορίου Μιχ. Κόκκορου δια την ενέργειαν των περαιτέρω δια την κατά νόμον εγκρισίν του και εν συνεχεία εφαρμογή του.

Εν Κουκουλίω τη 16η Αυγούστου 1976

Τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητος
1. Δημήτριος Μ. Τάγκας 12. Δημήτριος Καψάλης
2. Μιχαήλ Δ. Τάγκας 13. Θάλεια Σβώλου
3. Μιχαήλ Χ. Τάγκας 14. Ιωάννης Καραγιάννης
4. Κώστας Π. Λαζαρίδης 15. Ασπασία Σβώλου
5. Ναυσικά Μ. Τάγκα 16. Κωνσταντίνος Λένης
6. Πέτρος Βακάμης 17. Ανδρονίκη Λένη
7. Πηνελόπη Κ. Λαζαρίδη 19. Δημήτριος Παππάς
8. Μαρία Π. Βακάμη 20. Μαριγώ Παππά
9. Χρήστος Α. Γόγολος 21 Ιωάννης Βακάμης
10. Γρηγόριος Μ. Κόκκορος 22. Σπυρίδων Βακάμης
11. Παναγιώτης Χ. Γόγολος

Κουκούλι 12 Αυγούστου 2006

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Μακρής Αχιλλέας Γόγολος Παναγιώτης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμά σας σχετικά με το Κουκούλι.