Τακτικά μέλη της εγγράφονται Κουκουλιώτες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής των αφού έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πού αποτελείται Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, ταμία και τρία (3) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Σκοπός της Αδελφότητος σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

1. Η ανάπτυξις δεσμών αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της , η προστασία η υποστήριξις και αλληλοβοήθεια αυτών, η ηθική, πνευματική, μορφωτική και πολιτιστική εξύψωσις των κατοίκων Κουκουλίου και εν γένει η προαγωγή και εξυπηρέτησις της Κοινότητος του χωρίου.

2. Η προβολή των αναγκών και των ελλείψεων του χωρίου αλλά και η επιδίωξις λύσεως και εξυπηρετήσεως δια της εξευρέσεως πόρων.

3. Φροντίδα γιά τον εξωραϊσμό του χωριού δια της εκτελέσεως μικρών κοινωφελών έργων, ητοι : πλατειών, δρόμων, γεφυρών, ναών, γυμναστηρίων, Ηρώων, δεντροφυτεύσεων κλπ.

4. Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν τουριστικής κινήσεως του χωρίου

5. Η ίδρυσις και ο πλουτισμός της βιβλιοθήκης

6. Η διοργάνωσις εορταστικών εκδηλώσεων ητοι: τελετές, πανηγύρια, παραστάσεις- αθλητικές εκδηλώσεις.

7. Η ίδρυσις και λειτουργία Πνευματικού Κέντρου στο Κουκούλι.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμά σας σχετικά με το Κουκούλι.