Σχολεία όπου φοιτούσαν παιδιά που είχαν τελειώσει τα κατώτερα Είχαν διάφορες ονομασίες, όπως Ελληνικά, Ελληνομουσεία, Παιδαγωγεία, Σχολές, Ακαδημίες, Γυμνάσια κ.λ.π. Άλλοτε ήταν αυτοτελή και άλλοτε ενωμένα με τα κοινά.

Διδάσκονταν πρώτα Γραμματική ακολούθως ρητορική, Λογική Αριθμητική, Φυσική και Μεταφυσική, Θεολογία και Ιστορία.